what going on?

Arrow Season 2 Episode 6

Keep Your Enemies Closer

A.R.G.U.S.

Arrow – Season 2 Episode 6
Arrow – Season 2 Episode 6
Arrow – Season 2 Episode 6
Arrow – Season 2 Episode 6
Arrow – Season 2 Episode 6
Arrow – Season 2 Episode 6
Nov. 13, 2013

Arrow season 2